REGELSAMLING FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET NR: 55.01

Københavns Universitet, Administrationen, den 27. august 1986.

Opholds- og arbejdstilladelse for udlændinge

Til institutter, kontorer, rengøringsledere m.v.
(revideret udgave af skrivelse herfra af 9. marts 1984)
Personalekontoret skal herved henlede opmærksomheden på de gældende regler for udlændinges ophold og arbejde i Danmark.

1. Opholdstilladelse

Nordiske statsborgere:

Kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet.

EF-statsborgere:

Kan uden tilladelse opholde sig her i landet indtil 3 måneder fra indrejsen. Der udstedes et EF-opholdsbevis til en EF-statsborger, der ved erklæring fra en arbejdsgiver godtgør at have lønnet beskæftigelse her i landet. EF-opholdsbevis udstedes for mindst 5 år, medmindre der ansøges om tilladelse for et kortere tidsrum.

Hvis ansøgeren skal beskæftiges som lønmodtager i mere end 3 måneder, men under 1 år, udstedes opholdsbeviset for beskæftigelsens forventede varighed. Efter 5 års fast ophold meddeles tidsubegrænset EF-opholdsbevis, medmindre der ansøges om forlængelse for et kortere tidsrum.

Andre udenlandske statsborgere:

Udlændinge uden visumtvang kan opholde sig her i landet i indtil 3 måneder fra indrejsen med fradrag af den tid, hvori udlændingen inden for de sidste 6 måneder har haft ophold i Danmark eller et andet nordisk land.

Udlændinge med visumtvang må kun opholde sig her i landet indtil ialt 3 måneder inden for et i det udstedte visum nærmere fastsat tidsrum.

Ophold ud over 3 måneder kræver opholdstilladelse, der højst gives for 1 år ad gangen. Efter 2 års ophold kan en tidsbegrænset opholdstilladelse dog gives for et længere tidsrum.

Opholdstilladelse gives med henblik på varigt eller midlertidigt ophold her i landet. En opholdstilladelse kan tidsbegrænses.

2. Arbejdstilladelse

Nordiske statsborgere:

Fritaget.

EF-statsborgere:

Fritaget.

Andre udenlandske statsborgere:

Skal have arbejdstilladelse for at tage lønnet eller ulønnet beskæftigelse her i landet.

En arbejdstilladelse har gyldighed i samme tidsrum som udlændingens opholdstilladelse, medmindre andet fremgår af tilladelsen.

Fritagelse for arbejdstilladelse:

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse skal indgives til en dansk repræsentation i ansøgerens hjemland eller i det land, hvor ansøgeren har haft fast ophold i de sidste 6 måneder.

Opholds- og arbejdstilladelse herunder EF-opholdsbevis meddeles af Direktoratet for Udlændinge, Absalonsgade 9, 1658 København V, tlf. (01) 21 11 77.

3. Obligatorisk arbejdsløshedsforsikring

En udlænding, som har arbejdstilladelse, skal være medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse.

En udlænding, der er fritaget for pligten til at have arbejdstilladelse, og som efter beskæftigelse og medlemskab af arbejdsløshedsforsikringen i et andet EF-land beskæftiges her i landet, skal være medlem af vedkommende anerkendte arbejdsløshedskasse.

Undtaget fra pligten er:

4. Tilmelding til folkeregister og skattevæsen

Efter tilmelding til et folkeregister udsteder den pågældende bopælskommune et sygesikringsbevis for ophold over 3 måneders varighed.

For udlændinge uden for EF og de nordiske lande gælder der dog en karenstid på 6 uger efter tilflytningen, før de har ret til ydelser efter lov om offentlig sygesikring.

Skattevæsenet udfærdiger skattekort, der sendes til universitetet. Det påhviler de enkelte tjenestesteder at påse, at udenlandske statsborgere til enhver tid har fornøden opholds- og arbejdstilladelse og er medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse. Er dette ikke tilfældet skal indberetning omgående ske til personalekontoret.

E.B.
ERIK TORBAK
Sekretær