REGELSAMLING FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET NR: 27.01

 

 

FINANSMINISTERIET

 

 

 

 

 

 

Cirkulære om aftale om

Valgte ledere ved universiteter m.fl. under Forskningsministeriet

 

 

 

 

2000

 

 

INDHOLD Side

 

 

CIRKULÆRE 1

Ad § 2, dekaner 1

Ad § 3, institutledere 2

Overenskomstansattes varetagelse af hverv som valgt leder 2

Institutioner uden fakulteter 3

 

 

AFTALE 5

Rektorer 5

Dekaner 6

Institutledere 6

Studieledere 7

Generelle bestemmelser 7

Ikrafttræden mv. 7

 

CIRKULÆRE OM

VALGTE LEDERE VED UNIVERSITETER M.FL. UNDER FORSKNINGSMINISTERIET

 

 

 

Dette cirkulære indeholder aftale om klassificering af, henholdsvis ydelse af tillæg til valgte ledere ved universiteter m.fl. under Forskningsministeriet.

 

Cirkulæret erstatter cirkulære af 15. maj 1997 om valgte ledere ved de højere uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet.

 

I aftalen fastsættes honorering for varetagelsen af følgende hverv:

 

* rektor

* dekan

* institutleder

* studieleder.

 

Ad § 2, dekaner

Der er mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation enighed om, at den ansatte ved overgang til varetagelse af en dekanstilling ved de i § 2 nævnte fakulteter skal sikres en lønfremgang på mindst:

 

85.300 kr. årligt for dekanstillinger i lønramme 38 + 67.000 kr.

64.000 kr. årligt for dekanstillinger i lønramme 38 + 26.800 kr.

53.800 kr. årligt for dekanstillinger i lønramme 38 + 10.000 kr.

 

Hvis den ansatte ikke opnår denne lønfremgang ved den for dekanstillingen fastsatte løn, suppleres der op til dette beløb ved tillæg af cheflønspuljen.

 

Lønfremgangen beregnes som forskellen mellem den hidtidige løn inkl. tillæg (herunder varigt tillæg af cheflønspulje) og den løn, der i aftalens § 2 er fastsat for dekanstillingen.

 

Ligeledes er der mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation aftalt, at der for kliniske lektorer og professorer, der varetager hverv som dekan, i det enkelte tilfælde på institutionen kan aftales, at pågældende fortsat aflønnes som klinisk lektor, henholdsvis klinisk professor. I sådanne tilfælde ydes der pågældende et tillæg på 112.100 kr. for varetagelsen af hvervet som dekan ved det sundhedsvidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet og Aarhus Universitet og 90.800 kr. for varetagelse af hvervet som dekan ved det sundhedsvidenskabelige fakultet ved Syddansk Universitet.

 

Alle tillæg er angivet i grundbeløb pr. 1. oktober 1997.

 

Ad § 3, institutledere

Antallet af videnskabelige medarbejdere opgøres som antallet af ansatte (omregnet til årsværk) i stillinger, der indgår i stillingsstrukturen, dog ekskl. undervisningsassistenter, eksterne lektorer og kliniske lærere. I opgørelsen af de videnskabelige medarbejdere indgår de ph.d.-stipendiater, som tæller med i valggruppen for heltidsansatte videnskabelige medarbejdere, jf. universitetslovens § 3, stk. 2, nr. 3.

 

Overenskomstansattes varetagelse af hverv som valgt leder

Aftalen vedrører honorering af tjenestemænd, der varetager de pågældende hverv.

 

Hvis et af de i §§ 1 eller 2 nævnte hverv varetages af en overenskomstansat, udbetales løn svarende til lønnen i den pågældende lønramme (pensionsgivende). En overenskomstansat ydes ligeledes det til hvervet knyttede tillæg (ikke pensionsgivende). Hidtil ydede tillæg i henhold til overenskomsten bortfalder.

 

Lønnen/tillæggene ydes så længe pågældende hverv varetages.

 

Institutioner uden fakulteter

Foruden de i aftalen fastsatte tillæg til valgte ledere efter universitetsloven er der afsat følgende puljer til ydelse af tillæg i forbindelse med varetagelse af ledelsesfunktioner ved institutioner uden fakulteter:

 

 

Institution Årligt grundbeløb

DTU 188.300 kr.

KVL og RUC 161.500 kr.

DFH 80.600 kr.

SDU (det ingeniørfaglige hovedområde) 53.800 kr.

 

Grundbeløbene inkluderer tidligere grundbeløb samt forhøjelse.

 

Institutionen fastlægger ledelsesfunktionerne samt træffer beslutning om evt. ændringer heri.

 

Puljerne anvendes efter lokal aftale.

 

 

Finansministeriet

 

Den 22. september 2000

 

P.M.V.

E.B.

 

Marianne Ho

 

 

 

 

 

AFTALE

MELLEM FINANSMINISTERIET OG

AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION

(TJENESTEMANDSUDVALGET)

OM KLASSIFICERING AF/YDELSE AF TILLÆG

TIL VALGTE LEDERE VED

UNIVERSITETER M.FL. UNDER FORSKNINGS- MINISTERIET

 

 

I henhold til § 45, stk. 1, i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken samt i henhold til § 2, stk. 2, i hovedaftale af 27. oktober 1969 aftales følgende:

 

Rektorer

§ 1. Stillingen som rektor ved nedennævnte institutioner klassificeres med tillæg som anført:

Lønramme Tillæg

 

Københavns Universitet 40 131.500 kr.

 

Aarhus Universitet, Syddansk Universitet,

Aalborg Universitet og Danmarks

Tekniske Universitet 39 143.800 kr.

 

Roskilde Universitetscenter, Den Kgl.

Veterinær- og Landbohøjskole, Handels-

højskolen i København og Handelshøjskolen

i Århus 39 110.800 kr.

 

Danmarks Farmaceutiske Højskole 38 75.300 kr.

Dekaner

§ 2. Stillingen som dekan ved nedennævnte fakulteter klassificeres med tillæg som anført:

 

Lønramme Tillæg

 

KU: humaniora, naturvidenskab

og sundhedsvidenskab

AU: naturvidenskab og sundhedsvidenskab

AAU: teknik-naturvidenskab

HHK: erhvervsøkonomi 38 67.000 kr.

 

KU: samfundsvidenskab og jura

AU: samfundsvidenskab og humaniora

SDU: humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab

og sundhedsvidenskab

AAU: samfundsvidenskab

HHK: erhvervssprog

HHÅ: erhvervsøkonomi 38 26.800 kr.

 

KU: teologi

AU: teologi

AAU: humaniora

HHÅ: erhvervssprog 38 10.000 kr.

 

Institutledere

§ 3. For varetagelsen af hvervet som institutleder, ydes følgende funktionstillæg i forhold til det pr. 31. december opgjorte antal videnskabelige medarbejdere (omregnet til årsværk) på instituttet:

 

 

Antal videnskabelige medarbejdere Årligt grundbeløb

Over 50 medarbejdere 66.600 kr.

26 - 50 " 46.600 kr.

11 - 25 " 16.100 kr.

Under 11 " 10.400 kr.

 

Studieledere

§ 4. For varetagelsen af hvervet som studieleder, ydes følgende funktionstillæg i forhold til det for seneste studieår (1. oktober - 30. september) opgjorte antal studenterårsværk inden for studienævnets område:

 

 

Antal studenterårsværk Årligt grundbeløb

Over 1200 studenterårsværk 66.600 kr.

600 - 1199 " 46.600 kr.

150 - 599 " 16.100 kr.

Under 150 " 10.400 kr.

 

Generelle bestemmelser

§ 5. Tillæggene er angivet i grundbeløb pr. 1. oktober 1997.

 

§ 6. Eventuelle ændringer (i opad- eller nedadgående retning) i indplaceringen af institutledere og studieledere på tillægsniveau som følge af ændringer i antallet af videnskabelige medarbejdere, henholdsvis studenterårsværk sker med virkning fra den efter opgørelsestidspunktet følgende 1. januar.

 

§ 7. Den angivne lønrammeløn og/eller tillæg ydes så længe den ansatte varetager det pågældende hverv og bortfalder herefter uden yderligere varsel.

 

Ikrafttræden mv.

§ 8. Denne aftale har virkning fra den 1. april 2000.

 

Stk. 2. Samtidig ophæves aftale af 15. maj 1997 mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation om valgte ledere ved de højere uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet.

 

København, den 22. september 2000

 

 

Akademikernes Finansministeriet

Centralorganisation

P.M.V.

Svend M. Christensen E.B.

Marianne Brinch-Fischer

 

 

 

 

 

Cirkulære af 22. september 2000

Perst. nr.

 

 

Henvendelse om dette cirkulære rettes til

Personalestyrelsen, Lønpolitisk kontor

Adresse:

Christiansborg Slotsplads 1

DK-1218 København K

Telefon 33 92 33 33

Telefax 33 32 80 30

 

J.nr. 98-50/60111-20

PKAT

 

Yderligere eksemplarer af cirkulæret kan købes

ved henvendelse til Schultz Information,

tlf. 43 63 23 00. Pris: kr.